Често задавани въпроси

Преди да позвъните на сервизния отдел проверете:
От вратата на конвектомата изтича вода
Вратата не е затворена правилно

 • Ако вратата е затворена правилно дръжката й трябва да сочи към пода

Уплътнението на вратата е износено или повредено

 • Подменете уплътнението на вратата (за помощ погледнете наръчника ‘Поддръжка’)

Инструкции по поддръжката за по-дълга екслпоатация:

 • След като приключите готвенето, почистете уплътнението с влажна кърпа
 • Ако приготвяте много продукция на скара , то трябва да почиствате уплътнението с влажна кърпа след всяко зареждане
 • Ако конвектомата ще работи дълго време без да е зареден с продукти, препоръчваме температурата в камерата да не надвишава 180 градуса.
От работната камера се чува шум докато конвектомата работи
Предпазния капак на вентилатора или тавите са поставени неправилно

 • Поставете предпазния капак на вентилатора и тавите правилно
Лампата в работната камера не свети
Халогенната лампа е дефектна

 • Сменете халогенната лампа (за помощ погледнете наръчника)
Ниско налягане на водата: ‘Символа с водната клапа премигва’
Водната клапа е затворена

 • Отворете водната клапа

Водопоглъщащият филтър е запушен

 • Проверете и почистете филтъра. Следвайте следните инстукции: Затворете водната клапа; извадете водопоглъщащия филтър и го почистете. Поставете филтъра обратно и проверете за течове.
Вода изтича от долната част на конвектомата
Конвектомата не е нивелиран

 • Нивелирайте конвектомата

Дренажа е блокиран

 • Отстранете и почистете отводнителната тръба. Такъв проблем може да се появи ако приготвяте често продукти, които съдържат голямо количество мазнини или ако прагът на отводнителния канал е твърде плитък.

Как да предотвратите:

 • Отводнителната тръба трябва да се постави както е обяснено в инструкциите за инсталиране.
 • Почиствайте конвектомата редовно с програмата CleanJet®
Конвектомата не функционира след като сте го изключили
Външния главен ключ е изключен

 • Включете главния ключ

Бушона е паднал

 • Проверете и подменете бушона

Обкръжаващата температура е била под 5 градуса за дълго време

 • Затоплете работната камера до 20 градуса. Конвектомата не трябва да се използва при ниски температури на обкръжаващата среда (погледнете инструкциите за инсталация).
По отводнителната тръба се образува пяна докато измивате конвектомата с програмата CleanJet®
Необходимите таблетки за почистването на конвектомата са предозирани

 • Винаги зареждайте точно толкова на брой таблетки колкото ви съветва конвектомата. Намалете броя на таблетките, ако използвате омекотител за вода или ако водата е природно мека. (погледнете наръчника ‘CleanJet®’)

Отводнителната тръба не е инсталирана правилно

 • Инсталирайте отводнителната тръба както е описано в наръчника за инсталиране
Докато измивате с програмата CleanJet® изведнъж времето за почистването започва да нараства
Програмата CleanJet® е била прекъсната

 • Уверете се, че предпазния капак на вентилатора е поставен правилно. По време на измиването с CleanJet® не трябва да има тави в работната камера.
Газовият конвектомат индикира ‘Сменете полярността’
Конвектомата не е свързан към правилната полярност

 • Ако газовият конвектомат е свързан към контакт, извадете щепсела и го обърнете на 180 градуса. Електротехник трябва да свърже газовия конвектомат за постоянно на твърда връзка с правилната полярност.
Газовият конвектомат постоянно изписва ‘Пренастройте’
Подаването на газ към конвектомата е прекъснато

 • Отворете газовата клапа

Налягането на газта е твърде ниско

 • Проверете притока на газ към конвектомата
Бутона на режим готвене премигва
Работната камера е прекалено гореща

 • Охладете конвектомата като използвате менюто ‘Охлаждане на работната камера’ ( погледнете менюто “Охлаждане’ в наръчника с инструкциите)